MENOU-TE(v1.22.105) / MENOU-RN(v1.22.107) / SDK(v1.22.1) パッチバージョンリリース(SDK使用時にCUDAバージョンアップ後のランタイムのロードに失敗する問題の修正)

SDK v1.22.1 パッチバージョンをリリースしました

SDK v.1.22.0 にて発生する以下の問題を修正しました。
SDK修正に伴いMENOU-TE(v1.22.105)/MENOU-RN(v1.22.107)のパッチバージョンをリリースしました。

SDK 更新内容

  • バグフィックス

    • CUDAバージョンアップ対応済のMENOU-TE(v1.22.103以降)で作成したランタイムのロードに失敗する問題の修正

リリースパッケージバージョン

本修正適用後の各パッケージのバージョンは以下の通りです。

パッケージ バージョン
MENOU-TE v1.22.105
MENOU-RN v1.22.107
SDK v1.22.1

依存パッケージ情報